POZOR  Momentálně probíhá bonus na dobití DM! Dobij si DM, a získej až o 30% DM navíc ZDARMA!   POZOR
VOP

VOP

Provozovatel: David Hradecký
IČO: 07322216
Sídlo: Pohraniční stráže 136, 348 13 Chodová Planá, Česká republika
Kontaktní email: info@ashia2.cz


§ 1 Obecné podmínky


· Registrací a přihlášením do hry podává uživatel žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání hry a kromě toho uvedením své e-mailové adresy prohlašuje, že souhlasí s VOP.
· Základem smlouvy o užívání jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky a seznámení s nimi uživatel stvrzuje svým přihlášením.
· Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez nutnosti dodržování lhůt písemně, zpravidla e-mailem, řádně ukončit.
· Neexistuje žádný nárok uživatele na vytvoření účtu a umožnění účasti na hře ani na zachování hry nebo její dostupnosti.
· Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv zdokonalovat, upravovat, nebo provoz bez udání důvodů zastavit.
· Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami opětovným hraním hry nebo přihlášením do hry.

§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statků


· Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře.
· Uživatel získává na svůj účet výhradní právo na užívání a na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání.
· Práva na užívání jsou časově omezena na dobu platnosti smlouvy, pokud není ve hře uvedena platnost kratší.
· Uživatel prostřednictvím práv na užívání nenabývá vlastnictví, ani jiných práv k virtuálním statkům. To platí i pro virtuální statky, které lze zakoupit za reálnou měnu v Item-Shopu.
· Uživatel nemá nárok na přesun účtu do jiného herního světa, ani na jiný herní server.
· Všechny pokusy o darování, prodej virtuálních statků za reálnou měnu nebo vyměňování virtuálních statků mezi jinými hrami je zakázáno, a může být trestáno blokací chatu nebo až trvalou blokací účtu.
· Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán k tomu, aby si zvolil bezpečné heslo.
· Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost.
· Registrací souhlasíte, že chcete přijímat občasné emailové zprávy o novinkách na serveru a komunitě. Odhlásit se můžete po zaslání žádosti na email info@ashia2.cz.
· Pokud by uvedená e-mailová adresa nebyla platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat.
· Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn.
· Provozovatel si vyhrazuje právo nepoužívané účty po přiměřené době smazat.

§ 3 Zneužití chyb a skriptování/podvádění


· Opatření, která způsobují podvody, nebo mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět.
· Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy.
· V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován.
· Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů.
· Každý hráč je povinen jím zjištěné chyby programu neprodleně ohlásit provozovateli prostřednictvím emailové adresy info@ashia2.cz.
· Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat do budoucna se zablokováním svého účtu.

§ 4 Pravidla chování


· Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně a jejich propagace nejsou v žádné podobě povoleny.
· Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na Facebook stránce hry, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby, nebo které porušují platné právo, zejména zákonnou ochranu mládeže, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné účty mohou být zablokovány nebo smazány.
· Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky.
· Provozovatel si nepřivlastňuje uživateli napsané nebo odkazované texty.
· Kontrola se provádí namátkově a na základě konkrétního upozornění.
· Je zakázáno vydávat se ve hře za jiného uživatele nebo pracovníka podpory, správce komunity, provozovatele apod. nebo jiným uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.
· Ve hře je zakázano využívat schopnosti z válek cechů mimo prostor vyhrazený pro boj mezi hráči. Tím se myslí především používání cechovních schopností na boj mezi hráčem a příšerou.
· Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího vulgárního pojmenování vést k zablokování nebo smazání účtu, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování.

§ 5 Prosazování pravidel


· Prosazování pravidel zajišťuje tým skládající se ze správců, herního personálu a pracovníků podpory.
· Se všemi členy týmu se lze spojit prostřednictvím podpory skrz oficiální Facebookovou stránku hry.
· Pokud se uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné kompetentní osobou tak, že se se stejnou záležitostí obrátí na jinou osobu, může to vést k zablokování nebo smazání jeho účtu.
· Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny, pokud jsou odeslány prostřednictvím příslušné funkce podpory.

§ 6 Ochrana osobních údajů


· Pro přihlášení do hry se shromažďují údaje, které vedou k jedinečnému rozeznání každého uživatele. (viz GDPR)
· Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a podle přísných ustanovení aktuálních zákonů (jako je spolkový zákon o ochraně osobních údajů a zákon o telemédiích).
· Údaje se uchovávají kvůli dodatečné kontrole fair-play.

§ 7 Náklady


· Hru lze hrát zcela zdarma. Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné automatické náklady.
· Uživatel má ovšem možnost nechat si za úplatu připsat jednotky Dračích mincí. Ty budou přiřazeny tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány. Ceny jsou uvedeny po přihlášení na web přímo v "Uživatelském panelu" a kategorii "Koupit dračí mince".
· Doklad o zaplacení virtuální měny „Dračích mincí“ není generován automaticky. Může Vám být zaslán na vyžádaní, do 48. hodin od zaslání žádosti o vydání dokladu o zaplacení. Žádost o vydání dokladu o zaplacení zasílejte na adresu: info@ashia2.cz.
· Prémiová měna může ve hře sloužit k používání doplňkového obsahu a ten zahrnuje speciální předměty, časové bonusy či jiné herní výhody.
· Na dostupnost určených výhod však neexistuje nárok.
· Dračí mince potřebné pro tento obsah jsou vždy zřetelně uvedeny.
· Vzhledem k tomu, že doplňkový obsah lze použít pouze v případě, že jsou na uživatelském účtu k dispozici Dračí mince, nemohou vyvstat neočekávané náklady. Použitím prémiové měny získává uživatel nevýhradní právo na užívání zvolené výhody, které platí pouze pro příslušný uživatelský účet.
· Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena dobou platnosti této smlouvy.
· Každý uživatel hry, má právo podpořit její rozvoj, a to formou daru a tímto rozhodnutím souhlasí s tím, že jeho dar je dobrovolný a provedl ho ze svobodné vůle.
· Veškerá práva přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele.
· Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit a za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s Gopay.
· Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy a v těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele.
· V případě dotazů se prosím obraťte na svého poskytovatele nebo na pracovníky naší podpory.
· V zájmu ochrany mladších hráčů hra nenabízí možnost vyhrát peníze nebo se nechat vyplatit.
· Dračí mince tudíž nemohou být vyměněny za reálnou měnu ani v takové měně vyplaceny.
· Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají.
· Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.

§ 8 Reklamační řád


· Reklamace hlaste na emailovou adresu: info@ashia2.cz.
· Do předmětu reklamace vložte ID účtu, ke kterému se reklamace vztahuje a název hry. Reklamaci není možné uznat, pokud nebude emailová adresa, ze které bude podán podmět k reklamaci souhlasit s emailovou adresou registrovanou u daného ID účtu.
· Pro uznání reklamace z vadného plnění je potřeba prokázat zakoupení virtuální měny „Dračích mincí“ například dokladem o provedené platbě.
· Kupující je povinen oznámit případnou reklamaci z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo z vadného plnění můžete uplatnit do 24. měsíců od data zakoupení virtuální měny „Dračích mincí“.
· Reklamace z vadného plnění bude vyřízena nejpozději do 30. dnů od nahlášení reklamace z vadného plnění. O průběhu reklamace budete informování formou emailu.

§ 9 Odstoupení od kupní smlouvy


· Zakoupením Dračích mincí na herní účet, je považováno poskytovatelem za využité a nelze tak uplatnit nárok na odstoupení od Kupní smlouvy.
· Uživatel také nesmí požadovat jakoukoliv jinou náhradu.

§ 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


· V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je určena:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

§ 11 Závěrečná ustanovení


· Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním hry.
· Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.